Adatvédelem és ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek és Adatvédelmi Tájékoztató

1. Általános Szerződési Feltételek

Üdvözlöm a Tattoo Techniques – Online Tattoo School by Csaba Müllner honlapján!

Müllner Csaba festő és tetováló művész vagyok. Köszönöm, hogy igénybe veszi a Tattoo Techniques – Online Tattoo School by Csaba Müllner honlapon található on-line tetováló oktatási szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatások). A Szolgáltatások használatával Ön elfogadja a jelen általános szerződési feltételeket. Kérem, figyelmesen olvassa el az alábbi általános szerződési feltételeket.

1.1 A szerződés megkötése, a Szolgáltatások igénybevétele

 

A Szolgáltatásokat a Müllner Csaba Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 86., fszt. 7 ajtó; cégjegyzékszám: Cg-01-09-176161; a továbbiakban: Müllner Csaba Kft.) nyújtja. A jelentkezési lap kitöltésével, elküldésével, a tandíj teljes összegének befizetésével, valamint a jelentkezési lapnak és a tandíj teljes összege beérkezésének e-mailben történő visszaigazolásával a Müllner Csaba Kft. a távollevőkre vonatkozó jogszabályok szerint létrejött az Ön és a Müllner Csaba Kft. közötti szerződés, amely alapján Ön jogosult a Müllner Csaba Kft. által történő e-mailes visszaigazolástól számított 6 (hat) hónapig a www.tattootechniques.com honlapon (a továbbiakban: Honlap) található Szolgáltatásokat igénybe venni.

A Szolgáltatások megrendelésétől való elállásra mindaddig lehetőség van, amíg a Müllner Csaba Kft. a Szolgáltatásokhoz való hozzáférést nem biztosította az Ön részére. Ezt követően a Szolgáltatások megvásárlásától való elállást a Müllner Csaba Kft. nem fogadja el.

1.2 A Szolgáltatások tartalma

A Szolgáltatásokat Ön kizárólag a Honlapon történő jelszavas belépés után a Honlapon található kezelőfelületen tudja igénybe venni. A Szolgáltatások kizárólag a Honlapon található szöveges, képi és videó oktatási anyagokhoz való hozzáférést tartalmazzák. A Szolgáltatások ezeken kívül további elemeket (pl. on-line, telefonos vagy gyakorlati oktatási segítséget) nem tartalmaznak.

A Müllner Csaba Kft. és Müllner Csaba fenntartják maguknak a jogot, hogy a Szolgáltatások tartalmát felülvizsgálják és szükség szerint módosítsák, illetve a tartalmat részben vagy egészben eltávolítsák, illetve a megjelenítését megtagadják. Az ilyen módosításokról a Müllner Csaba Kft. a Honlapon értesíti Önt.

1.3 A Szolgáltatások személyes igénybevétele

A Szolgáltatásokat kizárólag az a személy veheti igénybe, aki/amely a teljes összegű tandíjat megfizette és a szerződést a Müllner Csaba Kft.-vel megkötötte.Ön nem jogosult a Szolgáltatások tartalmát sem részben sem egészben, sem közvetlenül sem közvetve, sem ingyenesen sem visszterhesen másnak átadni vagy ahhoz hozzáférést biztosítani. A Szolgáltatások tartalmát Ön oktatási, előadási, szemináriumi, bemutatói vagy más hasonló célra nem jogosult felhasználni, a Szolgáltatások tartalmát Ön nem jogosult fájl- vagy videómegosztó vagy más hasonló lehetőségeket felhasználva közzétenni. Továbbá Ön nem jogosult a Szolgáltatások tartalmával bármely más módon visszaélni.

A Müllner Csaba Kft. felhívja a figyelmét arra, hogy attól az időponttól fogva, hogy az Ön részére a Szolgáltatásokhoz a Müllner Csaba Kft. hozzáférést biztosított, a Szolgáltatások igénybevétele szoftveres megoldásokkal (pl. személyre szóló elektronikus vízjel) figyelemmel kísérhető. Ezen szoftveres megoldások segítik a Müllner Csaba Kft.-t az esetleges szerződésszegések felderítésében.

Ha az Ön tudomására jut, hogy a Szolgáltatások igénybevételére jogosító jelszavát vagy a Szolgáltatásokat az Ön hozzáférését felhasználva illetéktelenül használták, a Müllner Csaba Kft. kéri, hogy erről haladéktalanul értesítse a Müllner Csaba Kft.-t és kéri, hogy legyen szíves közreműködni az illetéktelen használat felderítésében.

Amennyiben a Szolgáltatásokat Ön valamely a Müllner Csaba Kft.-nek felróható technikai hibánál fogva nem tudja elérni, akkor a technikai hiba fennállása alatt az Ön igénybevételi jogosultságának időtartama nem telik.

1.4 Szellemi alkotások

Minden a Szolgáltatásokhoz bármely módon kapcsolódó találmány, felfedezés, fejlesztés, elgondolás, ötlet, alkotás, szoftver, technológia, eljárás, folyamat, technikai anyag, dokumentáció, szerzői jogi védelem alá eső mű, ezek egésze, illetve része (a továbbiakban: Szellemi Alkotások), a Müllner Csaba Kft., illetve Müllner Csaba kizárólagos tulajdonát képezik. A Müllner Csaba Kft. felhívja a figyelmét arra, hogy a Szellemi Alkotások egy része bejegyzett jogi oltalom alatt áll.

A Szolgáltatások igénybevételével Ön nem szerez a Szolgáltatásokra vagy az Ön által elérhető tartalomra vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot. A Szolgáltatások igénybevétele nem jogosítja Önt fel arra, hogy a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó védjegyet vagy bármely más márkajelzést vagy emblémát használjon.

1.5 A Szolgáltatások módosítása és megszüntetése

A Müllner Csaba Kft. szükség szerint javítja és módosítja a Szolgáltatásokat. A Müllner Csaba Kft. a Szolgáltatásokat újabb funkciókkal vagy lehetőségekkel bővítheti, de bármely Szolgáltatást fel is függeszthet vagy azt teljesen meg is szüntetheti.

A Müllner Csaba Kft. jogosult a Szolgáltatások nyújtását felfüggeszteni, ha azt észleli, hogy Ön a Szolgáltatásokat nem a jelen általános szerződési feltételekkel összhangban veszi igénybe vagy a Müllner Csaba Kft. valamely feltételezett visszaélést vizsgál ki.

1.6 A felelősség korlátozása

A Szolgáltatások kizárólag elméleti és gyakorlati oktatást tartalmaznak on-line oktatási formában. Az on-line oktatási anyag elsajátítása és megfelelő alkalmazása kizárólag az Ön felelősségi körébe tartozik. A Müllner Csaba Kft. és Müllner Csaba semmilyen felelősséget sem vállalnak azért, hogy Ön ezeket az elméleti és gyakorlati on-line oktatási anyagokat megfelelően el tudja-e sajátítani vagy alkalmazni, és semmilyen felelősséget sem vállalnak az Ön az elsajátított elméleti vagy gyakorlati tudás alkalmazásából eredő következményekért. Ön az elsajátított elméleti és gyakorlati tudást kizárólag a saját felelősségéra alkalmazza.

A jelen általános szerződései feltételekben kifejezetten megállapított feltételeken kívül a Müllner Csaba Kft. nem tesz semmilyen konkrét ígéretet a Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Müllner Csaba Kft. semmilyen kötelezettséget nem vállal a Szolgáltatásokon belüli tartalmat, a Szolgáltatások funkcióit, vagy a megbízhatóságukat, rendelkezésre állásukat vagy az Ön igényeinek kielégítésére való alkalmasságukat illetően. A Müllner Csaba Kft. a Szolgáltatásokat "ahogy van" (angolul: "as is") alapon nyújtja. A Müllner Csaba Kft. a jogszabályok által megengedett mértékben a szavatosság minden formáját kizárja.

A Müllner Csaba Kft. nem vállal felelősséget az elmaradt haszonért, kiesett bevételért, az elveszett adatokért, a pénzügyi veszteségért, illetve nem nyújt közvetett, rendkívüli, következményi, vagyoni, nem vagyoni vagy büntető jellegű kártérítést.

A Müllner Csaba Kft.-nek a jelen általános szerződései feltételek alapján támasztott bármilyen, így vélelmezett szavatosságokat is magába foglaló követeléssel szembeni teljes kötelezettségvállalása arra az összegre korlátozódik, amelyet Ön a Müllner Csaba Kft. részére a Szolgáltatások használatáért megfizetett.

A Müllner Csaba Kft. semmilyen esetben sem felelős az ésszerű módon előre nem látható veszteségekért vagy károkért.

1.7 A jelen általános szerződési feltételekről

A Müllner Csaba Kft. felhívja a figyelmet, hogy a jelen általános szerződési feltételek időről időre változhatnak. Az esetleges változások során a vonatkozó jogszabályi előírásokat betartjuk.

A Müllner Csaba Kft. kéri, hogy rendszeresen tekintse meg a jelen általános szerződési feltételeket. Az általános szerződési feltételek módosításáról szóló értesítéseket a Honlapon tesszük közzé.

Az esetleges módosítások nem visszamenőleges hatályúak, és leghamarabb 15 (tizenöt) nappal a közzétételüket követően lépnek hatályba. Azonban a Szolgáltatások új funkcióját bevezető módosítások vagy a jogi megfontolásból végrehajtott módosítások azonnal hatályba lépnek. Ha Ön nem ért egyet a módosított általános szerződési feltételekkel, abba kell hagynia a Szolgáltatások igénybevételét.

A jelen általános szerződési feltételek a Müllner Csaba Kft. és az Ön közötti kapcsolatot szabályozzák. A jelen általános szerződési feltételek nem alapítanak jogot harmadik személy javára.

Amennyiben bármely személy nem tesz eleget a jelen általános szerződési feltételekben foglaltaknak, és a Müllner Csaba Kft. vagy Müllner Csaba nem teszi meg azonnal az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, ez nem jelenti azt, hogy a Müllner Csaba Kft. vagy Müllner Csaba lemondana esetleges jogaikról.

A jelen általános szerződési feltételekre és az ezekből eredő vagy az ezekkel vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos minden jogvitára a magyar jog az irányadó. A jelen általános szerződési feltételekkel

Amennyiben Ön vagy bárki más megsérti a jelen általános szerződési feltételekben foglaltakat vagy a Müllner Csaba Kft. és/vagy Müllner Csaba bármely szellemi alkotáshoz fűződő jogát, a Müllner Csaba Kft. és Müllner Csaba minden törvényes eszközt felhasznál jogainak védelme érdekében.

2. Adatvédelmi tájékoztató

A Müllner Csaba Kft. a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeli és védi a személyes adatokat a Szolgáltatások igénybevétele során.

2.1 Az adatgyűjtés célja

A Müllner Csaba Kft. az Önnel kapcsolatos információkat a következő célok érdekében használja fel: regisztrálni Önt a Honlapon nyújtott Szolgáltatások igénybevétele céljából; a Szolgáltatások nyújtása, ellenőrzése, átdolgozása illetve fejlesztése céljából; a Müllner Csaba Kft.-nek az Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségei és fogyasztóvédelmi eljárásai részeként, továbbá minden hasonló jellegű szerződéses kötelezettségei teljesítése céljából; és a fentiekkel összefüggésben az Önnel való kommunikáció céljából.

Az Önnel kapcsolatos információt a Müllner Csaba Kft. csak addig őrzi, amíg azon cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas, amelynek elérése miatt a gyűjtésére sor került, illetve addig, amíg bármely szerződés vagy jogszabály azt lehetővé teszi. A Müllner Csaba Kft. nem gyűjt információkat szükségtelen mértékben, sem olyan információkat, melyek szükségtelenek vagy nem alkalmasak az elérni kívánt cél megvalósításához.

2.2 Tájékoztatás adása a kezelt adatokról

Az Ön kérelmére a Müllner Csaba Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ön személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Önnel kapcsolatos személyes adatokat az Ön engedélye nélkül a Müllner Csaba Kft. nem teszi hozzáférhetővé harmadik fél részére, kivéve: abban az esetben, ha az Önnel kapcsolatos információ más cégekkel, pénzügyi szervezetekkel vagy állami szervekkel történő közlése (jogszabályban meghatározottak szerint) bűnmegelőzési, illetve fogyasztóvédelmi okokból szükséges vagy kívánatos; amennyiben jogszabály előírja vagy lehetővé teszi.

Abban az esetben, ha az Ön személyes adatát harmadik féllel a Müllner Csaba Kft. megosztja, a Müllner Csaba Kft. minden esetben eleget tesz az adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírásoknak.

2.3 Az Ön adatvédelemmel kapcsolatos jogai

Az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Önnek joga van bármikor tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatás ingyenes. Az Ön ilyen jellegű kérését annak benyújtásától számított 30 (harminc) napon belül teljesíti a Müllner Csaba Kft. Amennyiben Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos kéréssel kíván hozzánk fordulni, a Müllner Csaba Kft. kéri, hogy lépjen kapcsolatba vele a Honlapon található elérhetőségeken.

Önnek jogában áll továbbá a Holnapon meghatározott elérhetőségeken (i) tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről; (ii) kérni adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását; (iii) az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen; (iv) jogainak megsértése esetén, valamint az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetben a vonatkozó hatósághoz és bírósághoz fordulni; és (v) követelni az adatai jogellenes kezelésével kapcsolatos, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével összefüggő Önnek okozott kár megtérítését. A Müllner Csaba Kft. felhívja a figyelmét, hogy egyes esetekben, a jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott adatfelhasználásokkal összefüggésben a személyes adatokat az adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (5) alapján is kezelheti. Ez azt jelenti, hogy a személyes adatok kezelésére az adatkezelőre vonatkozó egyes jogi kötelezettségek teljesítése céljából, valamint az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükség lehet. Ezen esetekben a személyes adatok az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhetők. Az adatkezelő elérhetőségein ezzel kapcsolatban további információt kérhet.

2.4 Az adatok védelme

A Müllner Csaba Kft. kötelezettsége biztosítani az Önnel kapcsolatos információk védelmét. Abból a célból, hogy a Müllner Csaba Kft. megvédje az Ön személyes adatait különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen, a Müllner Csaba Kft. ésszerű fizikai, elektronikus és igazgatási eljárásokat foganatosított. A Müllner Csaba Kft. ezen tevékenysége során különös tekintettel van arra, hogy az Ön személyes adatának kezelése során a Müllner Csaba Kft. megakadályozza minden jogellenes illetve illetéktelen eljárást. Mindezen intézkedések ellenére az Ön információjának biztonságát teljes mértékben a Müllner Csaba Kft. nem tudja garantálni.

Az Ön információinak biztonságát a Müllner Csaba Kft. a következő eszközökkel védi: kódolás használatával, ahol ez lehetséges; jelszavas védelem használatával, ahol ez alkalmazható; és az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak azon alkalmazottaink férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges). A Müllner Csaba Kft. kéri, hogy segítsen neki az információk megóvásában azzal, hogy nem használ nyilvánvaló bejelentkezési nevet, illetve jelszót, a jelszava rendszeres megváltoztatásával, és a Müllner Csaba Kft. kéri, hogy jelszavát ne tegye hozzáférhetővé más személy számára.

2.5 Fizetési rendszer adattovábbítás

Tudomásul veszem, hogy a(z) Müllner Csaba Kft. (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 86., fszt. 7 ajtó; cégjegyzékszám: Cg-01-09-176161) adatkezelő által a(z) www.tattootechniques.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

Név
Email cím
Cím

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

160+ óra HD videó anyag

700+ könnyen érthető illusztráció

Teljes részletességű, hosszú leírások

Elmélet és Gyakorlat

45 teljes tananyag és még több készül

Fél év korlátlan előfizetés

Nincs kötött órarend

Tanulj otthon, a saját tempódban

Az alapoktól a színes realizmusig

Tanulj trükköket és új technikákat Müllner Csaba díjnyertes tetoválóművésztől

Tanúsítvány

A kurzus elvégzésével személyre szóló tanúsítványt kapsz

Garantált hely az első sorban

Az előfizetés alatt korlátlan alkalommal újranézhető videók, hogy a legapróbb részletekről se maradj le

Oszd meg a tudásod másokkal

A fórum mindenkié: kérdezz, oszd meg a saját trükkjeid, vagy tanuld el másokét

Válassz előfizetést

Teljes hozzáférés

151+ videó
47 tananyag: 32 elmélet + 15 gyakorlat

Különleges ajánlat

Korlátlan hozzáférés az összes mostani és még készülő tananyagohoz az előfizetés ideje alatt. A leckék tartalmazzák: részletes leírások és magyarázatok, fotók és ábrák, valamint befejezett tetoválások elkészítésének vágás nélküli videói. 

Eredeti ár €290

Teljes hozzáférés

1 hónap

€166

Egyszeri díj
Megközelítő érték: $181
Ez az érték csak közelítő, a legutóbbi valutaárfolyam alapján.

Eredeti ár €590

Teljes hozzáférés

6 hónap

€333

  Certificate
Egyszeri díj
Megközelítő érték: $363
Ez az érték csak közelítő, a legutóbbi valutaárfolyam alapján.

Új előfizetéstípus - Eredeti ár €990

Életreszóló hozzáférés

€690

  Certificate
Egyszeri díj
Megközelítő érték: $752
Ez az érték csak közelítő, a legutóbbi valutaárfolyam alapján.
Csak limitált ideig!

Fizess egyszer és kolátlan, életreszóló hozzáférést kapsz az egész könyvtárhoz és minden elkövetkező tetoválás-technikai frissítéshez, mintha egy könyvet vásárolnál.

Korlátlan hozzáférés az összes mostani és még készülő tananyagohoz az előfizetés ideje alatt. A leckék tartalmazzák: részletes leírások és magyarázatok, fotók, valamint befejezett tetoválások elkészítésének vágás nélküli videói. 

★★★★★
"Nagyon jó a tananyagok felépítése"  Emese
★★★★★
"Köszönöm! Örökké hálás leszek a tanításaidért!"  Red
★★★★★
"Hello Csaba, Hálás vagyok a nagyon jó oldaladért, Imádom! Üdv!"  Andreas
★★★★★
"Szuper az oldal, nagyon hasznos!"  Ninett
★★★★★
"Köszi a kurzust, rengeteget tanulhattam belőle."  Vera
★★★★★
"Köszönöm a sok információt a Tetoválásról, sokat segít nekem."  Erment
★★★★★
"Szuper weboldal tele tippekkel, trükkökkel, mély videókkal! Ráadásul a fórumon személyesen is válaszolsz."  Engel
★★★★★
"Tényleg sokat tanultam az oldalnak hála. Bárcsak megmutathatnám a saját munkáimat is!"  Abel
★★★★★
"Kiváló oldal! egy kezdő a mesterszintig vezető úton :)"  Tino
★★★★★
"Le szeretném írni mennyire tetszik az oldal, és még csak az elején járok máris nagyon sok hasznos információt szereztem!"  Ovari
★★★★★
"Befejeztem a kurzust, jó befektetés volt. Sokat gyakoroltam a gyakorlati résznél... és már pénzért is tudok dolgozni"  Hoki
★★★★★
"Köszönöm ezt a remek programot!"  Inksan

EU Tanúsítvány

Minden előfizetőm számára letölthetővé teszek egy személyre szabott oklevelet, melyet innen lehet majd letölteni, amikor az előfizetés már legalább 5 hónapja érvényes.